Det förflutna

Min framgång och misslyckande

Jag har provat och gjort en hel del saker under min entreprenörsår, men inte riktigt hitta rätt förrän i början av året 2011. Jag hittade med hjälp av en kompis online marknadsföring och genom detta personliga varumärke, vilket är så roligt och vad jag gör nuförtiden.

Så småningom kan jag bara säga att det inte hade varit för den personliga utveckling jag började med för 21 år sedan. Jag hade försvunnit när jag fick stroke 2005.

Att ge upp är inte i mitt ordförråd, och det borde inte heller vara i ditt. Se alltid till att tänka glada positiva tankar och göra mot andra vad du vill att de ska göra mot dig.

Anledningen till att jag skrev dessa tankar; är att jag vill dela med mig av min egen erfarenhet och kunskap från livet och som företagare. Jag vill vara så transparent som möjligt med allt jag gör.

Jag kommer aldrig att hävda att mina tankar är absoluta sanningar. Det kommer bara att vara fragment av min synvinkel. Jag förstår att vi alla är på resa för ett bättre jag.

Och jag erkänner att allt handlar om att allt är sinnesvirus. Så min strävan blir att hitta sinnesvirus som tjänar mig själv tillväxt och förbättrar människors liv som mina handlingar kommer att påverka.

Alla människor är lika värda. Det finns ingen bättre än den andra. Det är vad jag gör med vad jag har som räknas.

Ser fram emot att få kontakt med dig.

Joachim Pettersson (The Samurai Marketer).

Framgång och misslyckande

Och det här är min historia. Jag startade mitt eget företag för att stå på olika marknader och sälja mina egna målningar på 1990-talet. Då visste jag inte att jag startade mitt första företag, jag skulle bara sälja några målningar som jag målade.

Jag gjorde detta från 1992-99, och sedan presenterades jag MLM av min kära bror och var riktigt ansluten till det. Så jag började kämpa med MLM-företaget jag började arbeta med. Gjorde alla fel saker du kan föreställa dig att du gör. Men det lyckades så småningom och jag byggde en bra och stark organisation.

Då hade företaget jag arbetade i några problem och alla i min up-line och down-line slutade arbeta med företaget. Jag såg all min organisation försvinna framför mina ögon och därmed min inkomst. Det var svåra tider, men jag hade lärt mig någonting under mina år inom nätverksmarknadsföring (MLM). skam för personen som ger upp.

Till 2005 då jag fick stroke och allt gick helt i helvete. Mitt liv gick från lyckligt till totalt mörker på mindre än en dag. Jag undrade hur det här kommer att gå nu. Alla var ledsna, min familj och särskilt jag. Men jag gjorde tvärtemot vad någon kunde föreställa sig att ta det lugnt och bli frisk, då får vi se vad livet har att erbjuda. Herr Pettersson. Jag startade mitt eget företag.

JR Bussniess åren 2005-2011

Så jag och en MLM-kollega startade vårt eget försäljningsföretag, vilket var riktigt kul. Vi fick några bra kontrakt och började arbeta 120% och det gick långsamt, men säkert till framgång. Vi trodde det ändå. Tills ett företag som vi hade som kund gick i konkurs. Vilket inte var kul och de var vår största kund.

Min partner hoppade av och jag höll mig upptagen med olika projekt som biltvätt som fungerade bra men som inte gav tillräckligt med inkomster. Under den här tiden gjorde jag också försäljning och telemarketing till kunder som konsult. Som jag tyckte var väldigt roligt och jag lärde mig mycket om försäljning.

Success and failure

And this is my story. I started my own business to stand in different markets and sell my own paintings in the 1990s. Then, I did not know that I had started my first business, I would just sell some paintings I painted.

I did this from about 1992-99, and then I was presented MLM by my dear brother, and was really hooked on it. So, I started to struggle on with the MLM company I started to work with. Made all the wrong things you can imagine that you do. However, it worked out eventually and I built a good and strong organization.

 Then the company I worked in had some problems and everyone in my up-line and down-line stopped working with the company. I saw all my organization disappear before my eyes, and with it my income. It was hard times, but I had learned anything during my years in network marketing (MLM). shame to the person who gives up.

To the year 2005 when I had a stroke and everything went totally to hell. My life went from happy to total darkness in less than a day. I wondered how this will go now. Everyone was sad, my family and especially me. However, I did contrary to what anyone could imagine which was to take it easy and get well, then we will see what life has to offer. Mr. Pettersson. I started my own business. 

The JR Bussniess years 2005-2011

So me and an MLM colleague started our own sales company, which was really fun. We got some good contracts and started to work 120% and it went slowly, but surely to success.We thought so anyway. Until one company we had as client went bankrupt. Which was not fun and they were our biggest customer.

My partner dropped out and I kept myself occupied with various projects such as car wash that worked well, but did not provide with enough income. During this time I was also doing sales and telemarketing to customers as a consultant. Which I thought was very fun and I learned a lot about sales.

My past

Who am I? – That is the question I will search the answer for during my stay on this planet. For all you label-fixated people, I will give you all a name to refer to:

I was given the name Per Arne Joachim Pettersson

My success & failure

I have tried and done a lot of things during my entrepreneur years, but not quite find the right thing until the beginning of the year 2011. I found with the help of a friend online marketing and through this personal branding, which is so much fun and what I’m doing nowadays.

Eventually, I can only say that it had not been for the personal-development I started with 21 years ago. I had perished when I got my stroke in 2005.

So giving up is not in my vocabulary, and should not be in yours either. Always be sure to think happy positive thoughts and doing to others what you want them to do to you.

The reason for me writing these thoughts; is that I want to share with you my own experience and knowledge from life and as an entrepreneur. I’ll want to be as transparent as possible with everything I do.

I will never claim that my thoughts are absolute truths. It will only be fragments of my point of view. I understand that we all are on a journey for a better self.

And I do admit that it all boils down to that it’s all mind viruses. So my quest will be to find the mind viruses that serve myself growth and improve the people’s lives that my actions will influence.

All people are equal. There are no one better than the other. It is what I do with what I have that count.

Looking forward to connecting with you.

Joachim Pettersson ( The Samurai Marketer).